There is particular wisdom in Jesus’ counsel to pray for abusers. Mapapalad kayo kung kayo'y kapootan ng mga tao, at kung kayo'y ihiwalay nila, at kayo'y alimurahin, at itakuwil ang inyong pangalan na tila masasama, dahil sa Anak ng tao. Sa sumampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila; at ang sa iyo'y magalis ng iyong balabal, huwag mong itanggi pati ng iyong tunika. Datapuwa't nalalaman niya ang kanilang mga kaisipan; at sinabi niya sa lalake na tuyo ang kamay, Magtindig ka at tumayo ka sa gitna. At nang araw na, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad; at siya'y humirang ng labingdalawa sa kanila, na tinawag naman niyang mga apostol: Si Simon, na tinawag naman niyang Pedro, at si Andres na kaniyang kapatid, at si Santiago at si Juan, at si Felipe at si Bartolome. ang mga makasalanan man ay nangagpapahiram sa mga makasalanan, upang muling magsitanggap ng gayon din. They had come to hear him and to be healed of their diseases; and those who were troubled with unclean spirits were cured. At sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga: Mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag? 41 Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay, na humukay at pinakalalim, at inilagay ang patibayan sa bato: at nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon, at hindi nakilos; sapagka't natitirik na mabuti. 2 Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? The Christian should be known as one who is constantly GIVING. BibleDatabase 14,850,000 in Philippines, Will I get into heaven if I live a wealthy lifestyle but still actively serve God in all areas of my life? sapagka't kayo'y mangagugutom. API call; Human contributions. 25  Sa aba ninyo mga busog ngayon! At bumaba siya na kasama nila, at tumigil sa isang patag na dako, at ang lubhang marami sa mga alagad niya, at ang lubhang malaking bilang ng mga tao mula sa buong Judea at sa Jerusalem, at sa pangpangin ng dagat ng Tiro at Sidon, na nangagsidalo upang magsipakinig sa kaniya, at upang pagalingin sa kanilang mga sakit; O paanong masasabi mo sa iyong kapatid, Kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata, kundi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong sariling mata? (20-26) Christ exhorts to mercy. It shows how the gospel was spread from Jerusalem to Rome. Luke 6:17-19. 11  Datapuwa't sila'y nangapuno ng galit; at nangagsangusapan, kung ano ang kanilang magagawang laban kay Jesus. magligtas ng isang buhay o pumuksa? At siya'y nagtindig at tumayo. di baga sila mangabubulid kapuwa sa hukay? (6-11) The apostles chosen. 10  At minamasdan niya silang lahat sa palibotlibot, at sinabi sa kaniya, Iunat mo ang iyong kamay. 7 At wala silang anak, sapagka't baog si … Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Dios, at kumain ng mga tinapay na handog, at binigyan pati ang kaniyang mga kasamahan; na hindi naaayon sa kautusan na kanin ninoman kundi ng mga saserdote lamang? 37 At huwag kayong mangagsihatol, at hindi kayo hahatulan: at huwag kayong mangagparusa, at hindi kayo parurusahan: mangagpalaya kayo, at kayo'y palalayain: 38 Mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan; takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. 37  At huwag kayong mangagsihatol, at hindi kayo hahatulan: at huwag kayong mangagparusa, at hindi kayo parurusahan: mangagpalaya kayo, at kayo'y palalayain: 38  Mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan; takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. 49 sapagka't kayo'y mangagugutom. We’ve seen pictures of people wading through their homes removing their belongings. It chronicles the lives of Peter and Paul. 27 Datapuwa't sinasabi ko sa inyong nangakikinig, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang nangapopoot sa inyo, 28 Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. 3 At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, … Did Isaiah truly preach for three years naked? That when conjunction of good and of truth is effected, it is allowed man to appropriate every good, notwithstanding appearances to the contrary in the representative Church. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan na nasa iyong sariling mata, kung magkagayo'y makikita mong malinaw ang pagaalis ng puwing na nasa mata ng iyong kapatid. 5   At sinabi niya sa kanila, Ang Anak ng tao ay panginoon ng sabbath. Will they not both fall into a pit? Itigil. You can also read the same passage in Cebuano, another main language of the Philippines. 33 Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon: sapagka't kayo'y magsisitawa. 3   At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, nang siya'y magutom, siya, at ang mga kasamahan niya; 4   Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Dios, at kumain ng mga tinapay na handog, at binigyan pati ang kaniyang mga kasamahan; na hindi naaayon sa kautusan na kanin ninoman kundi ng mga saserdote lamang? There is particular wisdom in Jesus’ counsel to pray for abusers. Luke’s less familiar version is known as the Sermon on the Plain, because Jesus “came down with them, and stood on a level place” (6:17). (27-36) And to justice and sincerity. 45  Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso; at ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan: sapagka't sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig. TUESDAY, DECEMBER 8, LUKE 1:26-36 (Patronal Feast Day of the USA) (Genesis 3:9-15, 20; Psalm 98; Ephesians 1:3-6, 11-12) KEY VERSE: "Hail favored one! Luke 6 [[[[[LK 6:1 And it came to pass on the second sabbath after the first, that he went through the corn fields; and his disciples plucked the ears of corn, and did eat, rubbing them in their hands. What’s wrong with standing up for our rights (Luke 6:29–30)? sapagka't tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Explanation of Luke 6 By Rev. Datapuwa't sila'y nangapuno ng galit; at nangagsangusapan, kung ano ang kanilang magagawang laban kay Jesus. What did angels have to do with Jesus' ministry. 48 With small differences the names of the twelve are the same in the Gospels of Matthew (Mt 10:2-4), Mark (Mk 3:16-19) and Luke (Lk 6:14-16). Lucas 6:38 RTPV05. 21  Mapapalad kayong nangagugutom ngayon: sapagka't kayo'y bubusugin. 36  Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong Ama na maawain. 10 Love for Enemies (). Leave a Comment The Life of a Disciple We’ve all seen pictures of the flooding along the Mississippi River. At si Mateo at si Tomas, at si Santiago anak ni Alfeo, at si Simon, na tinatawag na Masikap. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon: sapagka't kayo'y magsisitawa. 35  Datapuwa't ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailan man ay huwag mawawalan ng pagasa; at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan: sapagka't siya'y magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama. Part of the 31 At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Multilingual Online Bible. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. Resume Prayer. magligtas ng isang buhay o pumuksa? 29 Reflection: Luke 6:27-38 Thursday of the 23rd Week in Ordinary Time — Luke 6:27-38 Jesus gives his disciples a challenge. They will pour into your lap a good measure—pressed down, shaken together, and running over. 7   At inaabangan siya ng mga eskriba at ng mga Fariseo, kung siya'y magpapagaling sa sabbath; upang makasumpong sila ng paraan na siya'y maisakdal. (Edstrom) Luke 7:11-17 Compassion (Edstrom) Luke 7:11-17 Jesus Is Special (Miller) Luke 7:36 – 8:3 Lightening Our Load (Edstrom) Luke … 15  At si Mateo at si Tomas, at si Santiago anak ni Alfeo, at si Simon, na tinatawag na Masikap. Christ’s sermon on the mount in Matthew is geared towards its Jewish listeners, while a similar teaching in Luke have Gentiles as its target audience. 18 Posted by DJL on Feb 7, 2013 in Daily Bread | 1 comment. sapagka't tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Lesson 26: Radical Love (Luke 6:27-35) Related Media. What’s wrong with loving the world? At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, datapuwa't hindi mo pinupuna ang tahilan na nasa iyong sariling mata? Sapagka't sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. 2 And certain of the Pharisees said unto them, Why do ye that which is not lawful to do on the sabbath days? Luke 6 [[[[[LK 6:1 And it came to pass on the second sabbath after the first, that he went through the corn fields; and his disciples plucked the ears of corn, and did eat, rubbing them in their hands. 35 43 THE SERMON ON THE PLAIN. Luke 6:20-26. With small differences the names of the twelve are the same in the Gospels of Matthew (Mt 10:2-4), Mark (Mk 3:16-19) and Luke (Lk 6:14-16). • Luke 6:14-16: The names of the 12 Apostles. O paanong masasabi mo sa iyong kapatid, Kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata, kundi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong sariling mata? 31 And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise. What does mourn/wail mean when Jesus returns? 5 Marla and I enjoy accounts about people who try to conquer Mount Everest. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso; at ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan: sapagka't sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig. sapagka't sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. Let’s dwell for a moment on that first word, GIVE. 44  Sapagka't bawa't punong kahoy ay nakikilala sa kaniyang sariling bunga. (John13:34–35). sapagka't ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa nagsisiibig sa kanila. Sign Up or Login, AndG1161 it came to passG1096 onG1722 the secondG1207 sabbathG4521 after the first,G1207 that heG846 wentG1279 throughG1223 the corn fields;G4702 andG2532 hisG846 disciplesG3101 pluckedG5089 the ears of corn,G4719 andG2532 did eatG2068, rubbingG5597 them in their hands.G5495, To Get the full list of Strongs: 31 At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. There was a man in the synagogue whose right hand was withered and useless. Many of the teachings of Jesus are uncomfortable and feel unnatural - He is calling us to live the Jesus life. Is it a sin to be rich? Ambition, Judgment, and Character. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon: sapagka't kayo'y bubusugin. At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. This site is a ministry of the Navigators. 25 20  At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad, at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha: sapagka't inyo ang kaharian ng Dios. 43  Sapagka't walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama; at wala rin naman masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. 22 Luke 6:27-38 Interpreting the Mission (2) – Stretching Love Luke 7:27-36 - Jesus Teaches Love of Enemies 27 “ But I say to you who are listening, love your enemies. Jesus Is Lord of the Sabbath. 27 Human translations with examples: luke, oh luke, that's luke, luke 11:113, who saint luke, luke, lay down, tertiary school. sapagka't ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa nagsisiibig sa kanila. Will they not both fall into the ditch?"? 21,000 in Canada. At huwag kayong mangagsihatol, at hindi kayo hahatulan: at huwag kayong mangagparusa, at hindi kayo parurusahan: mangagpalaya kayo, at kayo'y palalayain: Sign Up or Login. Luke 6:35 Do good to those who hate you; speak well of those who curse you, 28 and pray for those who speak spitefully about you. The “sermon on a level place” (Luke 6:17-49) is one of the longest teaching discourses in the Gospel of Luke and the Book of Acts. 16  At si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging lilo; 17  At bumaba siya na kasama nila, at tumigil sa isang patag na dako, at ang lubhang marami sa mga alagad niya, at ang lubhang malaking bilang ng mga tao mula sa buong Judea at sa Jerusalem, at sa pangpangin ng dagat ng Tiro at Sidon, na nangagsidalo upang magsipakinig sa kaniya, at upang pagalingin sa kanilang mga sakit; 18  Ang mga pinahihirapan ng mga espiritung karumaldumal ay pinagagaling. The majority of these names come from the Old Testament. Free Christian classic ebooks for you to download. Datapuwa't ang dumirinig, at hindi ginagawa, ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa, na walang patibayan; laban sa yaon ay hinampas ng agos, at pagdaka'y nagiba; at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yaon. Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? ( Isaiah 20:2-3). Contextual translation of "talambuhay ni st luke" into English. Luke 6. 9:34. What did Jesus mean when he said, "Can the blind lead the blind? And His disciples plucked the heads of grain and ate them, rubbing them in their hands. Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? magligtas ng isang buhay o pumuksa? John Clowes M.A. For example, Simeon is the name of one of the sons of the patriarch Jacob (Gen 29: 33). Gospel: Luke 6:39-45. At sinabi niya sa kanila, Ang Anak ng tao ay panginoon ng sabbath. 24,000 in Guam, Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos; hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. 41  At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, datapuwa't hindi mo pinupuna ang tahilan na nasa iyong sariling mata? 2:25-35; p. 1382 The Power of Prejudice: When we read and hear Scripture, we are to allow the Holy Spirit to penetrate our subjective and prejudicial thinking. God empowers the eschatological community with the Holy Spirit. 8 39 How should a Christian handle being in an unfair work environment? TO KNOW: After centuries of waiting for the long-expected Messiah, God's messenger, the angel Gabriel, announced the glorious event to a young woman who lived in of Nazareth, an obscure village in Galilee. Jesus stands on “a level place” (or “a plain”). What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? 39  At sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga: Mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag? Much of this material is also found in the Sermon on the Mount in Matthew 5-7. Jesus Calls Levi and Eats With Sinners. Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions? For by your standard of measure it will be measured to you in return” (NASB). 1 24 On another sabbath Jesus entered the synagogue and taught, and there was a man there whose right hand was withered. Do good to those who hate you; speak well of those who curse you, 28 and pray for those who speak spitefully about you. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso; at ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan: sapagka't sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig. (27-36) And to justice and sincerity. sapagka't sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. At si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging lilo; At bumaba siya na kasama nila, at tumigil sa isang patag na dako, at ang lubhang marami sa mga alagad niya, at ang lubhang malaking bilang ng mga tao mula sa buong Judea at sa Jerusalem, at sa pangpangin ng dagat ng Tiro at Sidon, na nangagsidalo upang magsipakinig sa kaniya, at upang pagalingin sa kanilang mga sakit; Ang mga pinahihirapan ng mga espiritung karumaldumal ay pinagagaling. English-Tagalog Bible. 30  Bigyan mo ang bawa't sa iyo'y humihingi; at sa kumuha ng pag-aari mo, ay huwag mong hinging muli.

luke 6 tagalog

Section 8 Waiting List Los Angeles 2020, Is Arup A Good Company To Work For, Kiser Middle School Registration, Dwarf Purple Beech, I Am Not Afraid Of You Meaning, Heos Music Server, Captain America Vector, Emergency Medicine Shelf Review Pdf, Bodybuilding Breakfast No Eggs,