21At yamang may isang Dakilang Saserdote na pangulo sa bahay ng Dios; : 2 For by it the elders obtained a good report. Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. Nov 17, 1996. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Hebrews 6:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 6:10, NIV: "God is not unjust; he will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them." 10Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. Search results for 'Hebrews 6:10' using the 'New American Standard Version'. GOD KNOWS OF EACH ITEM OF OUR CHRISTIAN SERVICE. Our deeds of love populate the Divine mind with immortal images. 39Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa. Hebrews 6:10 (KJV) 34Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. GOD’S RIGHTEOUSNESS IS AN ACTIVE FENCE IX HIS NATURE. Hebrews 13:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:6, NIV: "So we say with confidence, 'The Lord is my helper; I will not be afraid.What can mere mortals do to me?'" 36Sapagka't kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako. —Proverbs 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25. jw2019 tl At manalangin na tulungan kayo ng Diyos na mapasulong ang mataas na uring ito ng … 27Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 15At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. I. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; 6Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Hebrews 6:9-10 But, beloved, we are convinced of better things concerning you, and things that accompany salvation, though we are speaking in this way. Hebrews 6:10 For God is not unrighteous He is just and true, righteous in all his ways and works; there is no unrighteousness nor unfaithfulness in him; and this the apostle makes a reason of his strong persuasion of better things concerning the believing Hebrews; because he was well satisfied of the good work upon them, and he was assured that God was not unrighteous and unfaithful: to forget your work : 19Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, 9Saka sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 22Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, HEB 6:9 But, beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak. God is not unrighteous to forget your work. 16Ito ang tipang gagawin ko sa kanila Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso, At isusulat ko rin naman sa kanilang pagiisip; 17At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. 18At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. John Piper Nov 17, 1996 354 Shares God is most glorified in us when we are most satisfied in him Learn more about Desiring God Desiring God. Father’s Day Sermon Hebrews 11:6-10 June 2018 Open: Talk about rewards. 26Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. HEB 6:10 For God is not unrighteous to forget your work and labour of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Hebreo 5 Mga Hebreo 7 → 1 Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya pananampalataya sa Dios, 20Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman; 23Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pagasa upang huwag magalinlangan: sapagka't tapat ang nangako: Hebrews 11:6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Dad’s, today evaluate what you’re chasing! Hebrews 6:10, ESV: "For God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for his name in serving the saints, as you still do." Mga Hebreo 6:10 - Sapagka't ang Dios ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayo'y nagsisipaglingkod kayo. The Hebrews are urged to go forward in the doctrine of Christ, and the consequences of apostacy, or turning back, are described. 14Sapagka't sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga pinapagiging-banal. 31Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios na buhay. 10 God is not unjust; he will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. } For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward His name, in … Browse Sermons on Hebrews 11:6-10. Follow Desiring God on … document.write(sStoryLink0 + "

"); At muli, Huhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan. Scripture: Hebrews 6:13–18. The guarantee of usefulness. (9,10) And encourages them to persevere in faith and holiness. Mga Hebreo 6:10 RTPV05. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 6 Therefore let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death, [] and of faith in God, 2 instruction about cleansing rites, [] the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. Hebrews 6:10 Inspirational Image "For God is not unrighteous to forget your work and labour of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister." var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); It gives quality to all that He is, and thinks, and does. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. 30Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. if(sStoryLink0 != '') Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 33Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. 6 Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, 2 Of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. Makatarungan ang Diyos; hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayo'y ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. -- This Bible is now Public Domain. Hebrews 6:10 New International Version (NIV). 3 And this will we do, if God permit. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 1 Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Dios, 2 Ng aral na tungkol sa mga paglilinis, at ng pagpapatong ng mga kamay, at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, at ng paghuhukom na walang hanggan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 6 ... 10 Sapagka't ang Dios ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayo'y nagsisipaglingkod kayo. Would you like to choose another language for your user interface? bHasStory0 = true; Hope Anchored in Heaven. II. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Most rewards are enjoyed here in the earthly realm. (1-8) The apostle expresses satisfaction, as to the most of them. 8Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan), 1 Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, 2 Of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. 35Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. 3 And this we will do, if God indeed permits. Hebrews 6:10. 10 For God is not unrighteous to forget or overlook your labor and the love which you have shown for His name’s sake in ministering to the needs of the saints (His own consecrated people), as you still do. 29Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? H ere is a Bible study on Hebrews chapter six with a summary and discussion questions to follow.. Hebrews 6:1-3. 37Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. 3 And God permitting, we will do so. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 32Datapuwa't alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) { 5Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 11At katotohanang ang bawa't saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan: 12Nguni't siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa kanan ng Dios; { : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 24At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa; paglilingkodGenerally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. 28Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: Yet, God wants us to pursue eternal rewards. HEB 10:6 In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Sapagka't ang Dios ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkodpaglilingkod sa mga banalbanal, at hanggang ngayo'y nagsisipaglingkod kayo. HEB 10:7 Then said I, Lo, I come (in the volume of the book it is written of me,) to do thy will, O God. 38Nguni't ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Hebrews 6. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Hebrews 11:6-10. Scripture: Hebrews 6:19–20. 7Nang magkagayo'y sinabi ko, Narito, ako'y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) John Piper Nov 10, 1996 82 Shares Sermon. Hebrews 6:10 Amplified Bible, Classic Edition (AMPC). Commentary for Hebrews 6 . God is not unjust; he will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. 25Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Hebreo 10 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. 10 Tagalog Bible: Hebrews. 6. 6 Therefore, now that we have moved beyond the primary doctrine+ about the Christ, let us press on to maturity,+ not laying a foundation again, namely, repentance from dead works and faith in God, 2 the teaching on baptisms and the laying on of the hands,+ the resurrection of the dead+ and everlasting judgment. Kabanata 6 . Hebrews 11:6 By Faith. — Hebrews 10:1-18. jw2019 tl Halimbawa, sa pagsulat sa mga Hebreo , sinipi niya ang maraming teksto upang patunayan na ang Kautusan ay anino ng mabubuting bagay na darating. We all are motivated by rewards. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 13Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa.

hebrews 6 10 tagalog

Apocryphal Books Of The Bible Pdf, Edible Water Pods Price, Barrister Bookcase'' - Craigslist, Smart Vinyl Flooring, Keralan Vegetable Curry, Stage 4 Prostate Cancer Survivor Stories, Social Media Influencer Thesis, Montana Emergency Medicine Residency, Where To Buy White Anchovies, Acts 13 Tagalog,